Hijken - all over the world...daor dreit het um
horizontal_menu


left_menu

AED


Informatie over de buurtbus, dienstregeling't geruzie veurbij


Firefox - de snellere, veiligere en slimmere manier om op het web te surfen.

Weersverwachting voor Hijken

Dorpenoverleg Midden DrentheGoedenavond, welkom op D site van Hijken
16 Feb 2008
Informatie:

HIJKEN BIJ DE TIJD
(= voorstel voor een titel; heeft u nog een beter idee?)Dorpsvisie Hijken 2030Waarom een dorpsvisie?

Wat is Hijken? En wat moet er gebeuren om in 2030 nog steeds een dorp te zijn waar mensen graag wonen, werken en leven? Daar draait het om in deze dorpsvisie.

De vorige is van 2007 en in de tussentijd is er alweer veel veranderd. Dat geldt voor het dorp zelf en zeker voor de wereld erom heen. De vorige dorpsvisie heeft zijn nut bewezen (de school is behouden, de multifunctionele accommodatie is er, starters- en seniorenwoningen zijn gebouwd en het fietspad naar Beilen is er). Het is tijd voor nieuwe stappen.

Een dorpsvisie legt vast wat belangrijk wordt gevonden, wat goed is, wat beter kan en hoe er tegen ontwikkelingen in en rond het dorp wordt aangekeken. Met deze visie in de hand kunnen we gericht aan de slag met de zaken die niet vanzelf gaan en hebben we een uitgangspunt om gemeenten en andere instanties te bewegen mee te werken aan ontwikkelingen die het dorp graag ziet. Ook als de gemeente of de provincie met plannen komt die met Hijken te maken hebben, is de dorpsvisie de toets hoe we die beoordelen. De dorpsvisie bepaalt dan ook de koers hoe we dergelijke plannen kunnen proberen bij te sturen.

Verder omvat de dorpsvisie zelf ook plannen en voorstellen die we ter hand kunnen nemen of kunnen voorleggen aan de gemeente en anderen om het leven in Hijken verder te verbeteren.Hoe bepalen we dat?

Het initiatief om te komen tot een nieuwe dorpsvisie is van de belangenvereniging Hijbel, maar de visie is er een van ALLE Hiekers. Tijdens een goed bezochte inwonerbijeenkomst op 13 mei 2019 is op een rij gezet wat er aan bod moet komen. Ook is er gepraat met basisschoolleerlingen uit groep 8 (zie bijlage). Daar zijn drie vragen gesteld:

-Wat is er al in het dorp en wat willen we houden?
-Wat is er al en wat moet verbeteren in het dorp?
-Wat ontbreekt er nog en zou er wel moeten komen?

Het was daarmee duidelijk hoe er tegen het dorp en de toekomst ervan wordt aangekeken. Vervolgens zijn vijf hoofdonderwerpen geformuleerd, die alle inwoners aangaan. Die zijn door groepjes betrokken inwoners bediscussieerd om tot een gedegen verhaal te komen.

Die onderwerpen zijn:

-Goed wonen in Hijken
-Veilig wonen in Hijken
-Zorge(n)loos wonen in Hijken
-Houdbaar Hijken
-Ondernemend Hijken

Het resultaat van die discussies is in deze dorpsvisie opgenomen. Het gaat nog om een concept, dat eerst nog wordt voorgelegd aan een vergadering van inwoners, want de dorpsvisie is van en voor heel Hijken.

Waar gaat het om?

Het gaat in deze dorpsvisie om leefbaarheid. Daar hangt alles mee samen wat ook in de toekomst bepaalt wat Hijken wil zijn. En dan om leefbaarheid in brede zin, dus zowel de fysieke zaken als de sociale aspecten van de dorpsgemeenschap. Want een leefbaar dorp is een toekomstbestendig dorp.Wat is Hijken nu?
Hijken is onmiskenbaar een agrarisch dorp. Dat was het al toen het in 1370 voor het eerst in de archieven wordt genoemd en dat is het in grote lijnen nog steeds. In en rond Hijken zijn 120 bedrijven en daarvan zijn 45 agrarisch te noemen. Die bedrijven en de bedrijvigheid die daaraan verbonden is, levert een belangrijk deel van de werkgelegenheid voor de 1360 inwoners van Hijken (CBS-cijfer 2017 voor het postcodegebied 9415. ‘Hijken’ is in deze dorpsvisie steeds inclusief omstreken). Verder kent Hijken tien bedrijven gericht op cultuur en recreatie.

Maar er is een kentering te bespeuren. Hijken is ook een woondorp geworden voor gezinnen en andersoortige huishoudens, die hun inkomsten van elders halen of als (kleine) zelfstandigen (ZZP’ers) hun geld verdienen. Een behoorlijk deel van de inwoners werkt in zorginstellingen in Beilen en Assen en er zijn opvallend veel ZZP’ers, die veelal actief zijn in de bouw en de dienstverlening.

Hijken telt 400 huishoudens. Daarvan is 41% met kinderen, 38% zonder kinderen en 21% is een eenpersoonshuishouden (CBS-cijfers 2017).

De trend naar een woondorp is niet verwonderlijk met een NS-station op vijf en een snelweg op vier kilometer afstand. Daarmee is Hijken gunstig gelegen voor mensen die elders werken, maar rustig en landelijk willen wonen.

Wat daarbij zeker een rol speelt, is de ligging tussen twee natuurgebieden: het Hijkerveld met zijn schaapskooi en bijzondere archeologische waarden (850 hectare in beheer bij Het Drentse Landschap) en het Zuid Hijkerzand (250 hectare in beheer bij Staatsbosbeheer). En tegen het Hijkerveld aan ligt dan nog Diependal met een rijk vogelbestand. Verder ligt er aan de zuidkant van het dorp nog een klein natuurgebiedje bij het Hijkermeer, een restant van de laatste ijstijd (eigendom van de Boermarke Hijken). Daarmee ligt het dorp ingebed in een natuurrijk landschap.

Opmerkelijk is het feit dat Hijken niet echt vergrijst. De verdeling over de leeftijdscategorieën is de afgelopen tien jaar amper verschoven. Waar veel andere Drentse dorpen een dubbele vergrijzing kennen (inwoners steeds ouder, jongeren trekken weg) is er in Hijken zelfs sprake van een groei van de middenleeftijd tussen 25 en 65 jaar. Dat heeft mede te maken met het feit dat senioren op een gegeven moment toch besluiten naar Beilen te verhuizen vanwege de betere voorzieningen.

De bevolking van Hijken ziet er qua leeftijdsopbouw (volgens cijfers uit 2017) als volgt uit:

< 15 jaar 20%
15-25 jaar 15%
25-45 jaar 28%
45-65 jaar 26%
>65 jaar 12%

Over het verenigingsleven kunnen we kort zijn: dat is gewoon rijk. In het dorp zijn anno 2019 zeventien verenigingen actief.

Qua winkelbestand is Hijken minder rijk bedeeld. Er is slechts één winkel (in agrarische- en tuinbenodigdheden). Wel is er een goed draaiend dorpshuis, een basisschool met buitenschoolse opvang én kinderopvang, een kerk en een café-restaurant. De recreatieve sector is vertegenwoordigd door enkele B&B’s en twee kleine campings. Er is een sportveld, een gymzaal en een beweegplein. Voor de oudere jeugd is er de jeugdsoos.

Een fietsknooppuntenroute en een knapzakroute komen langs het dorp en er is door inwoners een Dorpsommetje verwezenlijkt: een wandelroute van ruim 10 kilometer, aangelegd en in onderhoud door enthousiaste dorpelingen.

Het openbaar vervoer wordt al veertig jaar door vrijwilligers geregeld met een buurtbus. Die onderhoudt verbindingen met Beilen, Oranje en Hoogersmilde.


Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken komen de vijf hoofdonderwerpen aan bod, steeds ingeleid met relevante karakteristieken. Vetgedrukt zijn de belangrijkste actiepunten voor de (naaste) toekomst.

Goed wonen in HijkenHoe staat het ervoor?

Wonen is in meerdere opzichten van betekenis in het leven. Ergens wonen betekent een plek hebben, waar je je eigen stempel op kunt drukken, waar je het voor het zeggen hebt, waar je ‘erbij hoort’ en wat je uitvalsbasis is. Goed wonen is daarmee van grote betekenis voor de kwaliteit van leven van mensen.

In Hijken staan 406 woningen (stand van 2017) en dat zijn vooral vrijstaande koopwoningen. Op wat rijtjeswoningen na zijn het eengezinswoningen van het type vrijstaand en twee-onder-een-kap. Slechts twee procent valt onder de meergezinshuizen.

De huurwoningen zijn ver in de minderheid: 16 procent tegen 84 procent koophuizen. Woningbouwcorporatie Woonservice is eigenaar van de ‘sociale huur’ in Hijken. In de afgelopen jaren zijn voor de starters op de woningmarkt vijf rijtjeswoningen verwezenlijkt en op de plek van de voormalige kerk aan de Drift staan nu vier twee-onder-een-kapwoningen voor senioren.

Jongeren

Het woonplan van de gemeente Midden-Drenthe (2017-2021) verwacht voor de kern Hijken dat het aantal huishoudens tot 2030 stijgt. Na 2030 vlakt deze groei af. Hoe die stijging tot stand moet komen is nog een vraag, want er is in de bestemmingsplannen geen ruimte meer om huizen te bouwen ter versterking van de leefbaarheid en levendigheid van het dorp.

Behoefte aan extra woningen is er. Uit eigen onderzoek van Belangenvereniging Hijbel blijkt dat ongeveer veertien jongeren en hun partners met een sociale en economische binding de komende twee tot vijf jaar op zoek zijn naar geschikte en betaalbare huisvesting in Hijken. Het gaat dan om starterswoningen. Er blijkt sprake van hechte vriendengroepen onder jongeren, waardoor ze graag in Hijken blijven wonen of er (na hun studie elders) willen terugkomen.

Ouderen

Ook ouderen willen zo lang mogelijk in Hijken blijven wonen. Er is vooral behoefte aan seniorenwoningen op kleine percelen. Ouderen wonen nu veelal in (koop)huizen met een grote tuin en het onderhoud daarvan wordt hen te veel. Ouderen zijn over het algemeen minder geneigd te verhuizen, waardoor de doorstroming op de huizenmarkt bemoeilijkt wordt en dat biedt weer minder kansen voor jongeren. Punt van aandacht is de toenemende afhankelijkheid van zorg. Het kan een reden zijn naar Beilen te verhuizen vanwege de zorgvoorzieningen daar. Beperkte initiatieven met burenhulp in Hijken vinden al plaats, dit kan wellicht verder worden ontwikkeld (zie ook hoofdstuk Zorge(n)loos Wonen).

Onderzoek is nodig hoe ouderen die hun hele leven al in Hijken wonen en er hun sociale contacten hebben in het dorp kunnen blijven wonen.

Een kleinschalig woon-zorgcomplex in Hijken inclusief de mogelijkheid voor dagbesteding voor thuiswonende ouderen is wenselijk als oplossing voor de huisvestingsproblematiek van zorgbehoevende ouderen. Binnen tien jaar moet het mogelijk zijn een dergelijke voorziening te verwezenlijken. Een werkgroep van betrokken ouderen, Ouderen onder Dak, Welzijnswerk Midden-Drenthe en de gemeente moet hiermee aan de slag.

Uitbreiding van de woningbouwmogelijkheden is nodig. Momenteel is er slechts één bouwkavel beschikbaar. Daarvoor moet gezocht worden naar zowel plekken binnen het huidige dorp (inbreiding) als daarbuiten (uitbreiding). Een extra mogelijkheid biedt het splitsen van leegkomende boerderijen in het buitengebied in kleinere wooneenheden.

Een oplossing kan gevonden worden in een huisvestingsproject voor meer generaties, dus bedoeld voor mensen van 19 tot 109 jaar. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & senioren wonen waar men elkaar kent. In zo’n project helpen buren elkaar; niet met zorg, maar met aandacht.

In dat opzicht kan ook een leegkomende boerderij dienst doen door er een aantal levensloopbestendige wooneenheden in te realiseren, waarbij door bewoners een beroep kan worden gedaan op zorg en/of service.

Belangenvereniging Hijbel zoekt in overleg met de bevolking en samen met de gemeente naar geschikte bouwlocaties voor woningen.

Goed wonen vraagt ook om een veilige en duurzame woonomgeving. Een mooi ingericht, goed onderhouden openbaar gebied bepaalt in grote mate het woongenot. Daarom is en blijft de staat van het openbaar gebied en dan met name de onderhoudstoestand van de wegen en de uitstraling van het openbaar groen een aandachtspunt.

Om de woonomgeving aandacht te geven worden buurten van harte uitgenodigd initiatiefgroepen te vormen. Zo’n groep verzamelt de ideeën van de bewoners om de leefbaarheid en het onderhoud van de openbare ruimte in hun eigen buurt te verbeteren.

Samen met de gemeente worden vervolgens de mogelijkheden bekeken om de ideeën te verwezenlijken. Van idee tot en met de uitvoering, met bijvoorbeeld een eigen budget per buurt.Veilig wonen in Hijken

Het wordt steeds drukker op de wegen van Hijken en wel zo dat de tijd is gekomen om maatregelen te nemen. De hoge snelheden van het autoverkeer in combinatie met de steeds grotere landbouwvoertuigen vormen een groot risico voor de verkeersveiligheid.

In 2013 heeft de gemeente de verkeersintensiteit in het dorp gemeten. Op werkdagen reden per etmaal:

1276 voertuigen door de Dorpsstraat
1417 voertuigen langs het Oosteinde/Beilerstraat
1275 voertuigen over het Oranjekanaal ZZ
933 voertuigen over de Drift en
755 voertuigen over de Halerweg.

Sindsdien is dat zeker niet minder geworden. Er bestaan in het dorp en omliggende gebieden diverse gevaarlijke verkeerssituaties. Denk daarbij aan de kruising Dorpsstraat-Westeinde en de kruising Halerweg-Oranjekanaal. Van belang is dat het dorp veilig en goed toegankelijk blijft voor alle verkeersdeelnemers en dat vergt een betere regulering van de verkeersstromen. Dat geldt in het bijzonder voor het vrachtverkeer en het zware landbouwverkeer. Bekeken moet worden of een omleiding voor vracht- en landbouwverkeer om het dorp een oplossing kan bieden.

Het mankeert in en om Hijken aan een duidelijke en logische verkeersstructuur. De toegestane snelheid in verschillende delen van het dorp en directe omgeving is lang niet altijd logisch noch duidelijk. Het is wenselijk daarin structuur aan te brengen.

Een ander speerpunt is het onderhoud van wegen en bermen in en rond het dorp. Slecht onderhoud levert zo nu en dan ook gevaarlijke situaties op.

Een goede (duurzame) verlichting langs straten, fietspaden en wegen is een must voor een goede verkeersveiligheid. Dat betekent niet dat overal nieuwe straatlantaarns hoeven te worden geplaatst. Er zijn innovatieve voorzieningen beschikbaar om het fietsen en wandelen in het donker zichtbaarder en dus veiliger te maken.

Daarnaast is een veilig fietspad van Hijken naar Hooghalen een lang gekoesterde wens.

Om de knelpunten te verhelpen moet er een verkeers- en vervoersplan worden opgesteld door een werkgroep met betrokkenen en de gemeente om de gewenste en noodzakelijke aanpassingen mogelijk te maken. Een omleiding voor zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer krijgt daarbij aandacht. Belangenvereniging Hijbel neemt daarvoor in 2020 het initiatief.

Sociale veiligheid

De inwoners van Hijken voelen zich over het algemeen veilig. Ook de kinderen van de basisschool hebben aangegeven, dat zij Hijken een fijn en veilig dorp vinden om in te wonen en te spelen. Om dat zo te houden helpt een buurtpreventieapp.

Buurt Zwartingerkamp en buurt Noordkamp/Molenkamp maken daar al gebruik van. Via deze telefoonapplicatie worden door de buurtbewoners alleen berichten gedeeld die belangrijk zijn voor de veiligheid. De buurtapp bewijst zijn nut onder meer bij het doorgeven van verdachte omstandigheden zoals ongewone bezoekers of auto’s in de buurt. Tijdens vakanties kan gevraagd worden het huis van de buren in de gaten te houden en bijvoorbeeld een auto op de oprit van de afwezige buren te zetten. Het zelf aanmaken van zo’n buurtapp per buurt of straat om het gevoel van veiligheid te vergroten wordt toegejuicht.

Hijken beschikt over vier zogenoemde AED’s, waarvan er twee openbaar toegankelijk zijn en twee bij bedrijven aanwezig zijn. Er is in het dorp een aantal getrainde hulpverleners aangesloten bij het netwerk van Hartslag.nu. Ze zijn oproepbaar in een noodsituatie en verlenen hulp in de cruciale minuten voordat een ambulance ter plekke is.

Mobiele bereikbaarheid

De mobiele bereikbaarheid in Hijken wordt ervaren als problematisch. Inwoners klagen over slechte ontvangst door mobiele telefoons. Verbindingen vallen vaak weg of komen helemaal niet tot stand. Daardoor kunnen noodsituaties ontstaan, omdat ook hulpdiensten als ambulance of brandweer en ouders/verwanten niet altijd bereikt kunnen worden.

Verbetering van de mobiele infrastructuur is een must, aangezien diensten in de toekomst alleen maar meer afhankelijk zijn van mobiele netwerken. Hijken kan hierin niet achterblijven. Via het dorpenoverleg van de gemeente Midden-Drenthe wordt druk uitgeoefend.Zorge(n)loos wonen in Hijken

Hijken moet een fijn dorp zijn om in te leven en te verblijven, zowel voor jong als voor oud. Goede zorg en welzijn zijn daarvoor onontbeerlijk. Heel veel gaat goed.

Van essentieel belang voor het hele dorp is het behoud van de school en de sportverenigingen.


Uit gesprekken met de basisschooljeugd (groep 7/8) is gebleken, dat zij tevreden zijn met hun leven in Hijken. Het is een kindvriendelijk en veilig dorp met over het algemeen voldoende voorzieningen als het gaat om speeltoestellen en sportmogelijkheden. Er is genoeg ruimte om te spelen. De speeltoestellen zouden wat uitdagender kunnen met wat meer variatie.

Het Kinderkamp dat jaarlijks in de zomer wordt gehouden is erg welkom maar er zou wat meer te beleven moeten zijn voor leerlingen van de hoogste groepen. Tenslotte zijn ze nog te jong voor de jeugdsoos.Een werkgroep gaat bezig met een plan voor jeugdsoosachtige activiteiten voor 6-12-jarigen. De werkgroep kan bestaan uit de al actieve activiteitencommissie aangevuld met vrijwilligers en in samenwerking met het dorpshuisbestuur. Welzijnswerk Midden-Drenthe kan steun verlenen in planvorming en uitvoering.Voor de oudere jeugd is er de jeugdsoos. Daar wordt goed gebruik van gemaakt en uit gesprekken met ¿" ook jongere ¿" inwoners is er een grote mate van tevredenheid wat er geboden wordt voor deze leeftijdsgroep. Er zijn genoeg uitgaansmogelijkheden in de omgeving van Hijken en een geschikte hangplek is er ook.Van belang is dat de Jeugdsoos zelf en het bestuur van de Jeugdsoos op peil blijven. Dat is een taak voor dat bestuur, het bestuur van Hijbel en Welzijnswerk Midden-Drenthe.School en kinderopvang

De aanwezigheid van een school met kinderopvang wordt door inwoners die in het dorp komen wonen veelal als voornaamste reden genoemd om voor Hijken te kiezen als woonplek.

Omdat vestiging van gezinnen met (kleine) kinderen van wezenlijk belang is voor behoud van de school en de leefbaarheid van het dorp moeten de omstandigheden daarvoor optimaal zijn.Speerpunt is het behoud van de ‘eigen’ Hijker jongvolwassenen door voldoende aanbod van betaalbare starterswoningen. De belangenvereniging Hijbel blijft alert daarop.

Sport

Grote wensen op het gebied van de sport zijn er niet, behalve dat het bestaande aanbod moet worden behouden. Dat geldt voor de sportvelden, maar zeker ook voor de gymzaal. Inwoners van alle leeftijden maken gebruik van de gymzaal of zijn lid van een sportvereniging. Daarmee is de sport in het dorp belangrijk voor ontmoeting en daarmee voor sociale samenhang.Omnivereniging HH Combi houdt de vinger aan de pols als het gaat om tijdig onderhoud van de sportvoorzieningen.

Senioren

De vergrijzing lijkt Hijken nog niet te treffen. Het aantal 65-plussers is al jaren vrijwel hetzelfde. Dat stabiele seniorencijfer is vooral te verklaren met de trend dat senioren op een voor hen goed moment kiezen voor verhuizing naar een verzorgingshuis in Beilen vanwege de daar aanwezige voorzieningen.

Maar dat verandert. Als hulpbehoevende oudere kom je niet meer zomaar in aanmerking voor een plekje in een verzorgingshuis en dat betekent dat in de komende tijd meer senioren in Hijken blijven wonen, geheel volgens het moderne credo dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen.

Voor hen is hulp beschikbaar, maar de geïndiceerde professionele hulp is niet altijd voldoende. Die helpt ook zeker niet tegen eenzaamheid. Voor het dorp betekent het dat er meer en vaker naar de ouderen moet worden omgekeken, waarbij bedacht moet worden dat veel ouderen er zelf niet om durven te vragen.Om ontmoeting met en tussen ouderen te bevorderen is het aan te bevelen dat er naast de maandelijkse koffieochtenden in de winterperiode ook spelmiddagen worden gehouden. Dat kan op korte termijn verwezenlijkt worden door Ouderen onder Dak en de activiteitencommissie met steun van Welzijnswerk Midden-Drenthe.Omdat het voor de ouder wordende Hijker een probleem kan worden om zelf boodschappen te doen, onderzoeken Ouderen onder Dak en belangenvereniging Hijbel (met aanvulling van vrijwilligers) of een boodschappendienst mogelijk is voor thuiswonende ouderen.Naoberschap
Zeker niet alleen van belang voor ouderen is de wijze waarop in Hijken ‘naoberschap’ wordt ingevuld. Uit de gesprekken met inwoners kwam het beeld naar voren, dat dat verandert. De buurtverenigingen verwateren, veel mensen hebben het te druk om zich daar voor in te zetten. De mensen zijn meer op zichzelf. Het omzien naar elkaar is minder: “We gooien nu alles via de app”. Maar ook: “als het écht nodig is, dan staan de meeste mensen echt wel voor elkaar klaar”.
‘Naoberschap’ kan je niet afdwingen. Maar het is wel het cement van de dorpsgemeenschap. Het afbrokkelen daarvan moet op een of andere wijze worden tegengegaan. Communicatie is dan van belang. Nieuwe digitale mogelijkheden als sociale media (Facebook e.a.) zijn te gebruiken om de onderlinge communicatie te bevorderen.De redactie van Oes Hieker, de webbeheerder van Hijken.com en vrijwilligers zoeken naar verbetering van de onderlinge communicatie in het dorp, waarbij het gebruik van social media nadrukkelijk wordt betrokken.


Belangrijk voor de sociale samenhang is het driejaarlijkse Hiekerfeest. Dan komen de buurtverenigingen in actie en ontstaat er met het hele dorp iets moois. Dat moet ook zeker zo blijven.
Houdbaar Hijken


Landschap en natuur


Hijken is een agrarisch dorp met landbouw en veeteelt, maar er is de laatste decennia wel wat veranderd. Een flink aantal boerenbedrijven verdween. In de kom van het dorp is er geen enkele meer. Gebrek aan een opvolger gold als belangrijke reden, maar ook de minder gunstige vooruitzichten voor het boerenbedrijf. De landbouwbedrijven die zijn gebleven zijn grootschaliger en richten zich op andere zaken dan veeteelt en traditionele akkerbouw. Teelt van uien, pioenrozen en bollen zijn sterk in opkomst en dat heeft het aanzien van de omgeving veranderd.

De bevolking van Hijken is in meerderheid tevreden met het landschap en de natuur om het dorp ondanks de veranderingen van de laatste decennia. Landschap, ruimte, cultuurhistorie, bos en heide worden genoemd als waardevol en het streven is dat zoveel mogelijk te behouden.


Over een aantal zaken en mogelijke oplossingen wordt verschillend gedacht. De effecten van de schaalvergroting en de teelt van andere gewassen brengen verandering in het landschap. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sommige plekken is voor een aantal inwoners van Hijken een serieus aandachtspunt.

Van belang is dat er een goede dialoog ontstaat tussen alle belanghebbenden met als doel Hijken leefbaar en duurzaam te houden. Het gaat om een effectief samengaan van agrarische activiteiten met de omgeving, met oog voor biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Het is belangrijk dat natuurorganisaties en agrarische bedrijven gezamenlijk optrekken met betrekking tot biodiversiteit en landschapskwaliteit. Agrariërs moeten financieel gecompenseerd worden voor hun extra inspanningen op dit gebied.

Openheid en voorlichting door ondernemers aan de bevolking is de sleutel tot wederzijds begrip. Luisteren naar elkaar en de deur openhouden, ook als het gaat over moeilijke zaken. Van de gemeente mag verwacht worden dat die hierin een rol gaat spelen met de nadruk op organiseren en faciliteren.

Bevorderen van de biodiversiteit wordt toegejuicht, bijvoorbeeld door braakliggende gronden of slecht bruikbare hoekjes grond, bermen, tuinen en oevers in te zaaien met weidebloemenmengsels.


Energietransitie

Steeds meer mensen raken ervan doordrongen dat de energietransitie een serieuze uitdaging is. Windmolens ziet een grote meerderheid van de inwoners van Hijken niet zitten, afgezien wellicht van kleine bij bedrijven. Zonnepanelen op daken zijn wel aan de orde, zij het op bescheiden schaal. Er bestaat de nodige terughoudendheid om tot aanschaf en installatie van nieuwe energiebronnen over te gaan, omdat subsidieregelingen niet altijd duidelijk zijn en ook de toegang tot het elektriciteitsnet een probleem kan zijn. Wat beslist beter kan is voorlichting op dit gebied.

Behalve zonnepanelen op daken is er sprake van een initiatief voor een groot zonnepark aan de Lotten. Grote zonneparken op vruchtbare agrarische grond zijn niet gewenst, in ieder geval niet dichtbij de bebouwde kom. Aanleg van meerdere grote zonneparken in de directe omgeving van Hijken is niet wenselijk.

Onderzoek is nodig naar de mogelijkheden die er voor Hijken als kleine gemeenschap zijn. Al sinds jaar en dag wordt isolatie van gebouwen gepropageerd als eerste belangrijke stap. Dat is vrij eenvoudig te doen en door de verschillende subsidieregelingen ook uitvoerbaar. In de nieuwbouw is het al niet meer weg te denken. Wat er daarna moet gebeuren is nog volop in ontwikkeling en kost tijd.

Het grote dakoppervlak van grote gebouwen voor zonnepanelen en kleine windmolens bij een bedrijf bieden mogelijkheden en daarmee de kans zelfvoorzienend te worden. Dat biedt tevens de mogelijkheid voor omwonenden om deel te nemen in zo’n project. Zo kan er lokaal voordeel ontstaan met lokale energieprojecten. Initiatieven daarin worden toegejuicht en gestimuleerd.

Ondernemend Hijken

Huidige stand van zaken
In Hijken (postcodegebied 9415) zijn nu 120 bedrijven actief. Die zijn als volgt onderverdeeld over de sectoren:

agrarisch 45
nijverheid en energie 20
handel en horeca 20
zakelijke dienstverlening 15
vervoer en ict 5
cultuur en recreatie 10

Er is een gezamenlijke ondernemersvereniging Hijken/Hooghalen.

Ondernemersklimaat
Hijken kent veel kleinschalige bedrijven en ZZP’ers. Daarnaast zijn er wat middelgrote bedrijven. Om die bedrijvigheid te behouden en eventueel uit te breiden is een goed ondernemersklimaat van belang. Het ondernemersklimaat in Hijken is goed, maar bouwgrond voor nieuwe bedrijvigheid is er niet.

Om het ondernemersklimaat goed te houden is het ook van belang voldoende huisvestingsmogelijkheden te bieden voor personeel. Het aantal agrarische bedrijven mag dan afnemen, de werkgelegenheid in deze sector blijft groeien. (zie ook hoofdstuk Goed wonen).

Een hindernis is de niet altijd duidelijke regelgeving. Wanneer een agrarisch bedrijf wordt beëindigd, is het van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn voor herbestemming van de gebouwen. Er moet ruimte zijn om nieuwe (kleinschalige) activiteiten te ontplooien en bestaande (agrarische) bedrijven moeten de mogelijkheid hebben een nevenactiviteit te starten.

Het starten van een bedrijfje aan huis moet mogelijk zijn en bestaande bedrijven moeten de kans hebben uit te breiden. De regelgeving daarvoor moet in beeld worden gebracht en eventueel worden aangepast. Dat moet mogelijk worden door overleg van de ondernemers met vakorganisaties, de gemeente en de provincie.


Toerisme en economische bedrijvigheid
De stroom toeristen die Hijken -al dan niet per fiets ¿" aandoet groeit, ook al staat het dorp toeristisch gezien nog niet duidelijk op de kaart. Het dorp heeft bezoekers veel te bieden maar de mogelijkheden worden nog onvoldoende benut.

Het is wenselijk dat recreatieve bedrijven gezamenlijk optrekken in het bevorderen van het toerisme. Het promoten van het dorp kan een impuls krijgen door de Brink aantrekkelijker te maken met picknickbanken of -tafels. Dat sluit aan op de knooppuntenroute voor fietsers en wandelaars. Er kan een informatiebord worden geplaatst om duidelijk te maken wat er in en rond Hijken te beleven is. Er kan meer reclame worden gemaakt voor het Hijkerveld en het dorpsommetje. Het dorpsommetje kan worden uitgebreid richting Hijkerveld. Een nieuwe folder is gewenst.

Voor een gericht plan van aanpak voor het bevorderen van toerisme wordt een werkgroep gevormd met belangenvereniging Hijbel, campings, B&B’s, horeca en aanverwante bedrijven, aan te vullen met belangstellenden.Hoe verder?

Een dorpsvisie is een dynamisch proces. Zodra de dorpsvisie is vastgesteld tijdens een bewonersvergadering (op 27 november 2019 in het Dorpshuis) wordt in de komende periode gewerkt aan het verwezenlijken van de genoemde actiepunten. Het betekent niet dat er daarmee geen nieuwe zaken kunnen worden opgepakt. De ontwikkelingen staan tenslotte niet stil. De vastgestelde dorpsvisie geeft dan wel de richting aan: ‘Hijken bij de tijd’.
 
www.hijken.com wordt het beste weergegeven met:

hijken

Heeft u een mooie foto die u wilt delen met andere bezoekers?
Stuur w mooiste foto dan naar info@hijken.com o.v.v. "fotobanner" en zie hem hierboven terug.
Heeft u nieuws, foto's of een verslag van een gebeurtenis of iets dergelijks, mail het ons en we zetten het op de website.
Ook als u iets wilt organiseren of iets kenbaar wilt maken kan dat via deze website.
We werken de site regelmatig bij, dus....... stay tuned!!!

Er is 1 bezoeker op de site.
sponsorbanner
Sponsors
Anja Eefting (kinder)fysiotherapie
Kapsalon Blitz
J & L Metalen
Adviesburo Invent
Logimest
Kwekerij Rong
Roos van Hijken
Handelsonderneming Sattler
Timo Pomper - Kraanverhuur
Fouragehandel - W. van Dijk
Warmtewereld - Nieuwelink

Klussenbedrijf Harry Doornbos
Mechanisatiebedrijf Wasse b.v.

Timmerbedrijf Wijshake
Woonaccent Makelaars
Erik Pomper - pluimveebedrijf
Houthandel Hijken
Thuishuis Kevertje

Schnieders Autoservice

Minicamping De Tuinfluiter

Designerie

B&B Brink 1 Hijken

Sponsors

copyright www.hijken.com